REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Punavuoren Patinan verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeinen muutos 18.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Tmi Pirita Ranck
Y-tunnus 2618409-8
Sepänkatu 11
00150 Helsinki
044 981 9144
info@punavuorenpatina.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pirita Ranck

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakasrekisteri)

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten:
– Käyttäjän tietojen ylläpito
– Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten tavaroiden ja laskujen lähetys sekä perintä
– Kyselyt, esim. asiakastyytyväisyyskyselyt
– Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten veroasioiden hoitaminen

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Punavuoren Patinan markkinointiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– Nimi
– Yhteystiedot: osoite, postitoimipaikka, lääni, maa, puhelinnumero ja sähköposti
– Tilaukset ja niihin liittyvät tiedot
– Maksut ja niihin liittyvät tiedot
– Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten evästeet ja lokitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan verkossa tehdystä tilauslomakkeesta, jossa hän luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa niille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät Punavuoren Patinan lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja veloittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamille teknisillä ylläpitäjillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Punavuoren Patinan asiakaspalveluun sähköpostitse tai kirjeitse kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).